Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Alowi FootballManagement / 21pogingen

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.  Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument geb ruik kan maken van zijn herroeping s rec ht;
2.  Con sument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.  Dag : kalenderdag;
4.  Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met  betrekking tot een reeks van producte n en/of  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.  Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gerich t, op te slaan op een manier die toeko mstige  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.  Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.  Modelfo rmulier : het modelformulier voor herro eping d ie de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
8.  Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand  aan consumenten aanbiedt;
9.  Overeenkoms t op af stand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik  gemaakt wordt van één of meer techniek en voor communicatie op afstand;
10.  Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn same ngekomen.
11.  Algemene Voorwaarden :  de ond erhavig e Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Alowi Football Management / 21pogingen

Marnixstraat 26E te Rotterdam

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 66444721

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1.  Deze algemene  voorwaarden zijn van toepa ssing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de ze algemene voorwa arden aan de consument besc hikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzo ek van de consumen t zo spoedig mogelijk koste loos worden toegezonden.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwa arden langs elektr onische weg aan de consumen t ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voorda t de overeenkomst  op afstand wordt gesloten,  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toege zonden.
4.  Voor het g eval dat naast deze algemen e voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwa arden steeds beroe pen op de toepasselijke bep aling die voor hem het meest gunstig is.
5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze  voorwaarden voor h et overige in stand en zal  de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn  geregeld, dienen t e worden beoordeeld ‘naar d e geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.  Indien een aanbod een b eperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.  Het aa nbod bevat een vol ledige en nauwkeurige omsch rijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afb eeldingen zijn dez e een waarheidsgetrouwe wee rgave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en k unnen geen aanleid ing zijn tot schadevergoedi ng of ontbinding van de overeenkomst.
5.  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met  de echte kleuren v an de producten. 
6.  Elk aanbo d bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
bijzonder:
•  de prijs inclusief bela stingen;
•  de eventu ele kosten van verzending;
•  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
•  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de  overeenkomst;
•  de t ermijn voor aanvaarding van  het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
•  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand w orden berekend op  een andere grondslag dan he t reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
•  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
•  de manier waarop de con sument, voor het s luiten van de overeenkomst,  de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
•  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
•  de ged ragscodes waaraan  de ondernemer zich heeft on derworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
•  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
•  Optioneel: beschikbare mate n, kleuren, soort  materialen.

 

 

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.  Ind ien de consument h et aanbod langs elektronisc he weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, ka n de consument de  overeenkomst ontbinden.
3.  Ind ien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige web   omgeving. Indien  de consument elektronisch k an betalen, zal de ondernemer  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.  De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan  voldoen, evenals v an al die feiten en factore n die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemot iveerd een bestell ing of aanvraag te weigeren  of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke man ier kan worden opgeslagen o p een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer dezegegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.  In geval van e en duurtransactie  is de bepaling in het vorig e lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.  Bij de aankoop  van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of  een vooraf door de  consument aangewezen en aa n de ondernemer  bekendgemaakte  vertegenwoordiger.
2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zo ver dat nodig is o m te kunnen beoordelen of h ij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking  aan de ondernemer  retourneren, conform de doo r de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar t e maken aan de ond ernemer. Het kenbaar maken  dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De c onsument dient te  bewijzen dat de geleverde z aken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4.  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van z ijn herroepingsrec ht resp. het product niet a an de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten:

5.  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurend e ten minste 14 da gen, ingaande op de dag van  het aangaan van de overeenkomst.
6.  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redeli jke en duidelijke  instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de o ndernemer dit bedr ag zo spoedig mogelijk, doc h uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds  terugontvangen  is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden .   Terugbetaling za l geschieden via  dezelfde b etaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3.  Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf  is de consument aa nsprakelijk voor eventuele  waardevermindering van het product.
4.  De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroe pingsrecht is vers trekt, dit dient te gebeure n voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals  omschreven in  lid 2 en 3. De uitslui ting van het herro epingsrecht geldt slechts i ndien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 – De prijs

1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de p rijzen van de aang eboden producten en/of dien sten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommeli ngen op de financi ële markt en waar de ondern emer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3.  Prijsverhogingen bin nen 3 maanden na d e totstandkoming van de ove reenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ond ernemer dit bedong en heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.  De in het aanbod van producten of d iensten genoemde p rijzen zijn inclusief btw.
6.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product vol gens de foutieve p rijs te leveren. 

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.  De ondernemer staat  ervoor  in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of b ruikbaarheid en de  op de datum van de totstan dkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.  E en door de onderne mer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3.  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde product en dienen binnen  4  weken  na levering aan de o ndernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieks garantietermijn. D e ondernemer is echter te n immer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de pro ducten.
5.  De garanti e geldt niet indien:
•  De con sument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
•  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgv uldig worden behan deld of in strijd zijn met  de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
•  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de  aard of de kwalit eit van de toegepaste mater ialen. 

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeli ng van aanvragen t ot verlening van diensten.
2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestelling en met bekwame spo ed doch uiterlijk binnen 30  dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de consu ment hiervan uiterlijk 30 d agen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
4.  Alle leverte rmijnen zijn indic atief. Aan eventuele genoem de termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.  In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer  het bedrag dat de  consument betaald heeft zo  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschik baar te stellen. U iterlijk bij de bezorging z al op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzend ing zijn voor reke ning van de ondernemer.
7.  Het  risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, ten zij uitdrukkelijk  anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder  begrepe n) of  diensten, te allen ti jde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot he t geregeld aflever en van producten (elektrici teit daaronder  begrepen) of  diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.  De c onsument kan de in  de vorige leden genoemde o vereenkomsten:
•  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
•  tenminste  opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
•  altijd opzegg en met dezelfde op zegtermijn als de onderneme r voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.  Een overeenkomst die voor  bepaalde tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet sti lzwijgend worden v erlengd of vernieuwd voor e en bepaalde duur.
4.  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor  bepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend wo rden verlengd voor  een bepaalde duur van maxi maal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
5.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot  het geregeld afleveren van  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogst e drie maanden in  geval de overeenkomst strek t tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
6.  Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-  en weekbladen en  tijdschriften (proef- of  ke nnismakingsabonnement) wordt  niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7.  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument  na een jaar de ove reenkomst te allen tijde me t een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

1.  Voor zover niet ander s is overeengekome n, dienen de door de consum ent verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termij n aan nadat de con sument de bevestiging van d e overeenkomst heeft ontvangen.
2.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.  In geval van wanbetaling van de consument heeft de on dernemer behoudens  wettelijke beperkingen, he t recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.  De ondernemer beschikt over een voldoende  bekendgemaakte  klachtenprocedure en behand elt de klacht over eenkomstig deze klachtenpro cedure.
2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.  Bij de onder nemer ingediende k lachten worden binnen een t ermijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een be richt van ontvangs t en een indicatie wanneer  de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.  Bij klachten dient een cons ument zich alleree rst te wenden tot de ondern emer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij k lachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur ( www.webwinkelkeur.nl ), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via  https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ . Mocht er dan nog n iet tot een oploss ing gekomen worden, heeft d e consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen  door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie , de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consume nt stemmen in met  deze bindende uitspraak.  Aa n het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.  Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden v ia het Europees OD R platform ( http://ec.europa.eu/odr ).
6.  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door  de ondernemer, zal  de ondernemer naar haar ke uze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend  Nederlands recht v an toepassing. Ook indien d e consument woonachtig is in het buitenland.
2.  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.